پروژه های تریتیوم

  شرکت نیکان سازه سدید کار خود در منطقه 22 را با پروژه های تریتیوم 1، 2، 3 و 4 در نقاط مختلف آغاز کرده است. در حال حاضر هر کدام از این پروژه ها از نظر پیشرفت فیزیکی و زمان تحویل در شرایط مختلفی قرار دارند که هر کدام از این پروژه ها را […]